kitoLink.lt yra įregistruotas savarankiškas juridinis asmuo, kuris suteikia patikimą bendravimo galimybę katalikų tikėjimą išpažįstantiems žmonėms, norintiems užmegzti kontaktą su bendraminčiais. Bendravimas vyksta per internetinį kitoLink.lt serverį. kitoLink.lt siūlo ne tik paieškos funkciją, virtualią laiškų dėžutę, bet ir virtualią diskusijų galimybę.

1 straipsnis. Sąvokos

Šiose bendrosiose veiklos sąlygose naudojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

kitoLink – MB Kito Link, juridinio asmens kodas 303912857 , adresas Serbentų g. 17, Laumėnų k., Kauno r., kuris administruoja katalikams skirtą pažinčių svetainę, esančią adresu kitolink.lt

Dalyvis – asmuo, užsiregistravęs svetainėje kitolink.lt ir sumokėjęs svetainėje nurodytą dalyvavimo mokestį.

Sąlygos – toliau išdėstytos Bendrosios veiklos sąlygos, kurių pagrindu dalyvis naudojasi kitoLink.lt teikiamomis paslaugomis.

Svetainė – internetinė kitoLink.lt administruojama svetainė, esanti adresu kitolink.lt

2 straipsnis. Sąlygų galiojimas ir duomenų apsauga

Sąlygos taikomos visoms kitoLink.lt veiklos sritims. kitoLink.lt veikla ir pasiūlymai dalyviams galioja išskirtinai šių Sąlygų pagrindu.  

Užpildantis Dalyvio anketą Svetainėje asmuo duoda neatšaukiamą sutikimą savo pateiktų duomenų išsaugojimui Svetainės duomenų bazėje, taip pat jų viešinimui pagal Sąlygų priede nurodytas  taisykles. kitoLink.lt  užtikrina, kad bus užtikrintas Dalyvio asmeninių duomenų konfidencialumas, dėl šių duomenų viešumo spręs pats Dalyvis, pažymėdamas viešintinus  duomenis, pildydamas savo profilio anketą, ir tik Dalyvio pažymėti duomenys bus matomi skelbiant jo profilį. Dalyvis užtikrina, kad jo dalyvavimas Svetainėje nėra pagrįstas jokiais komerciniais tikslais ir noru kam nors pakenkti. Dalyvavimas komerciniais sumetimais draudžiamas. kitoLink.lt, nustatę aukščiau nurodytas aplinkybes, turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti asmenį iš Svetainės dalyvių.

3 straipsnis. Sutartis.

Dalyvavimo Svetainėje pagrindas yra Dalyvio sutarties sudarymas remiantis šiomis Sąlygomis. Kita Dalyvio sutarties šalis yra kitoLink.lt, kurio kontaktiniai duomenys yra pateikti šiose Sąlygose. Dalyviais gali būti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Užpildydamas ir išsiųsdamas Dalyvio anketą, Dalyvis teikia pasiūlymą sudaryti Dalyvio sutartį. Tik pateikus aukščiau nurodytus duomenis ir nurodžius informaciją, kurią Dalyvis pažymi kaip leistiną viešinti svetainėje bei sutinkant naudotis kitoLink.lt teikiamų paslaugų paketu, kitoLink.lt patvirtina Dalyvio registraciją ir tuo pačiu Dalyvio sutarties su kitoLink.lt sudarymą.

Tam, kad narystė būtų pripažinta galiojančia, visi asmeniniai duomenys turi būti užpildyti atidžiai ir teisingai, nes priešingu atveju galimas Dalyvio statuso anuliavimas ir prisijungimo galimybės prie kitoLink.lt panaikinimas.

Pilnas kitoLink.lt teikiamų paslaugų aktyvavimas ir naudojimas vyksta tik sumokėjus Dalyvio mokestį už pasirinktą laikotarpį. Neatlikus mokėjimo, narystė negalioja ir kitoLink.lt neprisiima jokių įsipareigojimų dėl paslaugų teikimo.

4 straipsnis. Sutarties kaina

Visos kitoLink.lt teikiamos paslaugos, dalyvio mokestis bei galimos nuolaidos vyksta pagal tuo metu galiojančias paslaugų kainas. Į kainą yra įskaičiuoti valstybės numatyti mokesčiai. Dalyvio paskyra aktyvuojama per 2 darbo dienas nuo Dalyvio mokesčio sumokėjimo. Paslaugų kainos skelbiamos Svetainėje. Dalyvis, sumokėjęs nurodytą mokestį už naudojimąsi Svetainėje teikiamomis paslaugomis, įgyja teisę naudotis Svetaine kainininke nurodytą laikotarpį, ir tuo laikotarpiu jokie kiti papildomi mokesčiai jam nėra taikomi, išskyrus atvejus, kai Dalyvis perka papildomas paslaugas, už kurias yra nustatytas atskiras mokestis.

Šalys susitaria, jog dalyviui pažeidus bet kurią iš šių Sąlygų nuostatų, kitoLink.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Dalyvio galimybes bet kokiu būdu naudotis svetainės paslaugomis. Tokiu atveju Dalyviui nėra grąžinamas sumokėtas Dalyvio mokestis. Dalyvis sutinka, kad kitoLink.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Dalyvis pažeidė šias Sąlygas, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį kitoLink.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

5 straipsnis. Naudojimosi svetaine sąlygos

kitoLink.lt pasilieka teisę, bet neįsipareigoja, patikrinti visų dalyvio duomenų teisingumą. Dalyvis pats prisiima asmeninę ir teisinę atsakomybę už jo pateiktų duomenų turinį, kuris yra matomas kitiems, taip pat už pateikiamą kontaktinę informaciją ir duomenis, pateiktus komunikuojant per kitoLink.lt .

Iš pagarbos visiems dalyviams, svetainėje neleidžiama laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar kitokį teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pakenkti kitoLink.lt ar pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų ir/ar geros moralės reikalavimams. Šios nuostatos taip pat galioja Dalyvio skelbiamoms nuorodoms į kitus interneto puslapius su atitinkamu turiniu. Dalyvis yra asmeniškai atsakingas už savo veiksmus ir elgesį santykyje su trečiaisiais asmenimis, taip pat už tai, kad nebūtų pažeidžiamos trečiųjų asmenų turtinės ir neturtinės teisės, taip pat autorių teisės ar gretutinės teisės. Dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Dalyviui naudojantis Svetaine ar paslaugomis. Dalyvis, o ne kitoLink.lt, prisiima visą atsakomybę dėl reikalavimų, kuriuos tretieji asmenys pareiškia kitoLink.lt  dėl Dalyvio veiksmų ar aplaidumo bent vienai aukščiau paminėtai atsakomybės sričiai. Atsižvelgiant į kitų Svetainės Dalyvių interesus ir teisės aktų reikalavimus, kitoLink.lt turi teisę Dalyvio,  kuris įtariamas prasižengus Sąlygose nustatytiems reikalavimams, profilį pašalinti, anksčiau laiko nutraukti Dalyvio sutartį, nepateikus priežasčių, taip pat savo nuožiūra dalinai ar visiškai pašalinti Dalyvio įrašus Svetainės duomenų bazėje. Duomenų perdavimas (laiškai, el. pašto pranešimai, žinutės, faksogramos etc.) per kitoLink.lt vyksta tik asmeniškai tarp Dalyvių jų pasirinkimu. Bet koks kitoLink.lt duomenų perdavimas, viešinimas ar naudojimas komerciniais sumetimais tretiesiems asmenims, ypač kai tai liečia bet kokių duomenų perdavimą apie kitus sistemoje registruotus Dalyvius, draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose nustatytą atsakomybę.

6 straipsnis. Dalyvio statuso sustabdymas

kitoLink.lt gali vienašališkai nutraukti sutartį, jei Dalyvis veikia  pažeisdamas nusistovėjusias elgesio ir moralės normas, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) kitoLink.lt Sąlygas. Sustabdžius narystę ir/ar Dalyviui nutraukus sutartį anksčiau laiko sumokėtas Dalyvio mokestis negrąžinamas.

7 straipsnis. kitoLink.lt atsakomybės ribos

Nustatytos tvarkos laikymasis ir tinkamo elgesio taisyklės, kurios yra viešai skelbiamos svetainėje kitoLink.lt, užtikrina bendravimą tik tarp registruotų Dalyvių, tačiau neapima kitoLink.lt  atsakomybės dėl užmezgamų kontaktų sėkmingumo, t.y kitoLink.lt nėra atsakingas už  Dalyvių elgesį kurio nors kito Dalyvio atžvilgiu. 

8 straipsnis. Tekstai/paveikslai/fotonuotraukos/filmai/dainos (muzikiniai kūriniai)

Dalyvis pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne kitoLink.lt, yra atsakingas už bet kurios informacijos - visus tekstus, paveikslėlius, nuotraukas, duomenis, simbolius, programinę įrangą, muziką, garsus, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Tekstai ir duomenys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine, naudojimą ir už tai, kad jų viešinimas nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ir kad jų patalpinimas sistemoje nesukeltų jokių sunkumų kitoLink.lt. Siųsdamas ar įkeldamas šiuos tekstus ir duomenis, Dalyvis duoda sutikimą jų viešinimui kitoLink.lt svetainėje internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Šį sutikimą Dalyvis gali bet kuriuo metu raštiškai atšaukti. Gavusi tokį prašymą, kitoLink.lt nedelsiant šių tekstų ir duomenų viešinimą sustabdo. Dalyvis atsako už jo pateiktų tekstų ir duomenų turinį. Pastarieji neviešinami, jeigu jie pažeidžia įstatymus, kitoLink.lt  Sąlygas ar moralines normas. kitoLink.lt pasilieka teisę, atsižvelgiant į Dalyvių bendruomenės interesus, viešinimui pateiktą tekstus ir duomenis tikrinti ir esant reikalui neviešinti ar pašalinti iš Svetainės duomenų bazės.

9 straipsnis. Reklama ir marketingas

Dalyvis sutinka, kad visi jo pateikti duomenys kitoLink.lt sistemoje bus saugojami ir naudojami šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei dalyvio mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti. Tik gavus aiškų raštišką Dalyvio prieštaravimą dėl trečiųjų asmenų informacijos gavimo jam nebus persiunčiami trečiųjų asmenų pasiūlymai ir/ar informacija. Dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti kitoLink.lt naujienlaiškį.

10 straipsnis. Naudojimasis svetaine komerciniais sumetimais

Bet koks neteisėtas naudojimasis paslaugomis ar paslaugų teikimas per Svetainę yra neleistinas ir užtraukia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą  atsakomybę dalyviams.

Neleistinos yra bet kokios nuorodos apie prekes ar paslaugas internete, nesvarbu ar jas pateikia juridiniai ar privatūs asmenys. Visa viešai pateikiama informacija ir duomenys, kuriuos pateikia Dalyviai, privalo būti asmeninio pobūdžio, tai reiškia, kad jais nesiekiama pritraukti jokios materialinės naudos. Informacijos, kurią kitoLink.lt patalpina kiti Dalyviai, negalima naudoti jokiais kitais tikslais, kaip tik asmeniniam kontaktui užmegzti. Pastebėjus komercinės paskirties ar bet kokį kitą neteisėtai patalpintą turinį ir/ar piktnaudžiavimą juo, kitoLink.lt pasilieka teisę jį nedelsiant pašalinti ir pradėti teisines procedūras bei reikalauti patirtos žalos atlyginimo. Pradėti veiksmai dėl patirtos žalos atlyginimo niekaip neįtakoja kitų kitoLink.lt teisių. 

11 straipsnis. Techninė įranga

Įrangos išlaidos (kompiuteris, modemas, programinė įranga ir t.t.), kurios įgalina priėjimą prie paslaugų yra išimtinai kiekvieno Dalyvio rūpestis. Tai galioja ir telekomunikaciniams ryšiams bei mokesčiams, kurie atsiranda dėl pastarųjų naudojimo.

12 straipsnis. Atsakomybės ribos

kitoLink.lt  neprisiima atsakomybės už Svetaine besinaudojančių Dalyvių pateikiamų, viešinamų ar perduodamų duomenų teisingumą. Kadangi kitoLink.lt už savo serverio ribų neturi jokios įtakos duomenų judėjimui internete bei atsižvelgiant į šiuos neapibrėžtumus, kitoLink.lt neprisiima atsakomybės už prarastus ar pakeistus (sugadintus) Dalyvio profilio duomenis ar už kitas klaidas, atsiradusias perduodant duomenis už kitoLink.lt serverio ribų.

kitoLink.lt siekia išlaikyti kaip įmanoma platesnį savo paslaugų prieinamumą internete visiems vartotojams, tačiau dėl išimtinai techninių priežasčių  negali garantuoti nenutrūkstamo ir visiškai laisvo priėjimo prie puslapio. Kadangi yra tam tikrų pertrūkių sistemoje galimybė, todėl kitoLink.lt  negali prisiimti atsakomybės už patirtą žalą, kurią sukelia dalinė ar visiškai apribota galimybė prisijungti prie puslapio internete. kitoLink.lt paslaugų prieinamumas yra ne mažiau kaip 90% per metus.

Išimtis yra  periodai, kurių metu serveris negali būti pasiekiamas dėl techninių ar kitų problemų (force majeure, trečiųjų šalių kaltė etc.) ir kurių kitoLink.lt negali kontroliuoti. kitoLink.lt  uždavinys yra tinkamas registruotų Dalyvių duomenų saugojimas, kaupimas ir apdorojimas. Tačiau kitoLink.lt negali garantuoti ir prisiimti atsakomybės, kad Dalyvis tikrai užmegs tinkamą kontaktą ar ras būsimą sutuoktinį.  

Bet kokia kitoLink.lt atsakomybė dalyviui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių taisyklių pažeidimo, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, yra ribojama pinigų suma, kurią dalyvis faktiškai paskutinį kartą sumokėjo už paslaugas.

Aukščiau minėtos atsakomybės garantijos nesuteikimas ir atsakomybės ribojimas neįtakoja atsakomybės atlyginti žalą už nuostolius patiriamus netekus gyvybės, susižeidus, susirgus, kurie atsiranda dėl aplaidaus kitoLink.lt pareigų atlikimo, taip pat tyčinio ar aplaidaus oficialaus kitoLink.lt atstovo pareigų nevykdymo, taip pat dėl  kitoLink.lt ar teisėto atstovo ar padėjėjo grubaus pareigybinio neatsargumo. 

13 straipsnis. Dalyvių atsakomybė

Pateikdamas duomenis Dalyvis užtikrina visų pateiktų duomenų teisingumą. Dalyvis pats yra atsakingas tiek kitoLink.lt, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu už visus nuostolius, kylančius dėl klaidingų, suklastotų ar dėl asmeniui nepriklausančių tekstų /duomenų perdavimo. (žr. 8 str.). Dalyvis yra atsakingas už bet kokią žalą, kylančią dėl netinkamos persiųstos informacijos atskleidimo.  

14 straipsnis. Atsakomybė už įkeliamą turinį ir internetines nuorodas

kitoLink.lt nepretenduoja į bet kokį turinį ar grafinius vaizdus, į kuriuos galima patekti per Svetainėje talpinamas nuorodas ir jokiu būdu jų nesisavina. Pastebėjus bet kokius galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančius, svetainės kitoLink.lt naudojimosi Sąlygas (žr. str. 4)  pažeidžiančius ar moralės normoms nusižengiančius įrašus, nuorodas, grafinius vaizdus ar bet kokią kitą Dalyvių įkeltą medžiagą, jie bus nedelsiant ištrinami.  Dėl to, jog patikrinimai vykdomi tam tikrais intervalais ir tai dalinai įtakoja galimybę laikinai paviešinti netinkamą informaciją svetainėje, kitoLink.lt neatsako už tokį laikiną netinkamo turinio medžiagos paviešinimą svetainėje ir įsipareigoja iškart atsiradus techninėms ir kitoms galimybėms imtis visų įmanomų veiksmų tokiam turiniui pašalinti.  

15 straipsnis. Papildomi susitarimai, Sąlygų galiojimas

Šios taisyklės įsigalioja ir tampa įpareigojančios nuo to momento, kai Dalyvis Svetainėje pateikia registracijos anketą, kuri yra neatsiejama Dalyvio sutarties dalis.

Papildomi susitarimai ir sutarties papildymai turi būti įforminami raštu. Jei kuri nors šių taisyklių nuostata tampa negaliojančia, tai niekaip neįtakoja likusių nuostatų galiojimo. Negaliojanti nuostata turi būti pakeista kita, ekonomiškai ir teisiškai artimiausia nuostata.Apie pakeitimus taisyklėse Dalyvis bus informuojamas asmeniniu pranešimu svetainėje. Nauji pakeitimai pripažįstami ir tampa Dalyvio sutarties turinio dalimi, jei dalyvis per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos neišreiškia savo raštiško nepritarimo jiems. Pateikdami savo paraišką narystei Dalyviai įsipareigoja reguliariai atkreipti dėmesį į atitinkamas nuorodas ir susipažinti su naujais taisyklių pakeitimais. 

16 straipsnis. Renginių organizavimas

kitoLink.lt pažymi, kad Svetainėje skelbiami renginiai organizuojami ne tik kitoLink.lt, bet ir kitų renginių organizatorių. Asmenys, dalyvaujantys ne kitoLink.lt organizuojamuose renginiuose, turi laikytis renginių organizatorių nustatytų sąlygų. Tuo atveju, jei planuotas ir skelbtas kitoLink.lt renginys neįvyko ir jis buvo mokamas, jį atšaukiant kompensuojamos tik išlaidos, kurias dalyvis buvo sumokėjęs iš anksto.

17 straipsnis. Jurisdikcija ir taikytina teisė

Sąlygoms ir šalių santykiams bei iškylantiems ginčams spręsti taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Šalys susitaria, jog kitoLink.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Sąlygų bei Dalyvio sutarties, tretiesiems asmenims be Dalyvio sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

Šalys susitaria, kad šios Sąlygos turi viršenybę visų Svetainėje Dalyviui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Sąlygomis ir jų tekstu.

Visi tarp Dalyvio ir kitoLink.lt kilę nesutarimai dėl šių Sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal kitoLink.lt buveinės vietą.

Bendrųjų veiklos sąlygų priedas

Privatumo politika

1. Pagal duomenų apsaugos įstatymą asmeniniai duomenys yra informacija, kurią galima panaudoti identifikuojant svetainės vartotojus. Tai apima tokius duomenis, kaip vardas, adresas, korespondencijos adresas, telefono nr. etc. Tuo pačiu tai neapima tos informacijos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su faktine vartotojo tapatybe. Jei bus reikalinga, tam kad Dalyvis galėtų naudotis suasmeninta, interaktyvia ir pašto paslauga Svetainėje, kitoLink.lt renka Dalyvio asmeninius duomenis. Šie duomenys bus naudojami tik kitoLink.lt administruojančios įmonės viduje. kitoLink.lt įsipareigoja neatskleisti šios informacijos trečiosioms šalims, nebent tai yra sutarties įvykdymo sąlyga arba to reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

2. kitoLink.lt interneto svetainėje yra naudojami taip vadinami slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Jų paskirtis – leisti patogiau, efektyviau ir saugiau naudotis tiklapiu. Be to, slapukai leidžia sistemai atpažinti Dalyvio naršyklę ir pasiūlyti Dalyviui visiškai suasmenintą paslaugą. Svetainėje naudojama Google Analytics analizės paslauga, kurią teikia Google Inc. Ši programa (Google Analytics) naudoja slapukus, kurie leidžia analizuoti, kaip Dalyvis naudojasi tinklapiu. Informacija apie tai, kaip Dalyvis naudojasi Svetaine (įskaitant Dalyvio IP adresą) yra persiunčiama į Google serverį JAV ir ten saugoma. Šią informaciją Google naudoja  įvertinti Dalyvio naudojimąsi tinklapiu, sudarant ataskaitas apie puslapio aktyvumą puslapio valdytojui, ir leidžia netrukdomai naudotis paslaugomis, kurias jis siūlo. Google gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai reikalauja įstatymas arba trečioji šalis veikia Google vardu. Bet kuriuo atveju Google nesusieja Dalyvio IP adreso su jokia kita jo asmenine informacija. Dalyvis gali atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdamas atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau kitoLink.lt įspėja, kad tuo atveju Dalyvis negalės pilnai naudotis visomis svetainės funkcijomis, kurias jam gali pasiūlyti. Naudodamasis  šia svetaine ir išreikšdamas sutikimą su Sąlygomis, Dalyvis išreiškia savo sutikimą apdoroti jo duomenis kaip aprašyta aukščiau ir dėl aukščiau paminėtų tikslų.

3. Svetainėje yra socialinio tinklo Facebook įskiepis. Ją valdo Facebook Inc. Įskiepį galima apibūdinti kaip prisijungimo sistemą prie Facebook socialinio tinklo per kitoLink.lt svetainėje esantį Facebook logotipą arba paspaudžiant mygtuką  „patinka“. Jungiantis per kitoLink.lt svetainę, kurioje yra viena iš nurodytų  įskiepio galimybių, Dalyvio naršyklė tiesiogiai jungsis prie Facebook serverio, kurio turimas įskiepis yra perduodamas Dalyvio naršyklei ir taip susiejamas su Dalyvio pasirinktu puslapiu. Tuo būdu informacija, kurią Dalyvis žiūrėjo kitoLink.lt svetainėje, yra perduodama Facebook. Jeigu prie svetainės jungiatės per savo asmeninę paskyrą Facebook, Facebook gali apsilankymą svetainėje priskirti prie šios paskyros. Sąveikoje su įskiepiu, pavyzdžiui, paspaudžiant „patinka“ mygtuką ar paliekant savo komentarą, visa su tuo susijusi informacija yra tiesiogiai persiunčiama Facebook serveriui ir ten saugoma. Jei Dalyvis nenori leisti tokio duomenų perdavimo, prieš apsilankydamas kitoLink.lt svetainėje jis visų pirma turi atsijungti nuo savo paskyros Facebook. Apie tai, kokiais tikslais ir kokia apimtimi jūsų duomenys kaupiami Facebook, taip pat kaip ji yra apdorojama ir naudojama bei kokios yra jūsų teisės ir kokie nustatymai saugo jūsų privatumą, prašome skaityti Facebook privatumo politikoje.

Gavus raštišką Dalyvio pranešimą išreiškiantį prieštaravimą ar pageidavimą pasinaudoti teise į informaciją, taip pat galimybe pataisyti ar ištrinti duomenis, kitoLink.lt informuos apie Dalyvio saugomus duomenis, nedelsiant pašalins arba ištaisys klaidingą informaciją. Dalyvis turi  teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tolesnio Dalyvio duomenų apdorojimo ir panaudojimo.

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis